تعمیرات قسمت پوشاک که شامل مانتو، شلوار، تی شرت و محصوالتی که از این قبیل هستند شامل تعویض زیپ، تعویض
دکمه، رفع پارهگی درز لباس و نقاط مختلفی که قابل ترمیم و یا قابل تعویض باشند. 
قسمت هایی که قابل ترمیم نیستند؛
  • پارهگی خود پارچه
  • سوختگی
  • لک شدن پارچه توسط روغن و آغشته شدن به جوهر یا شمع و مواد اشتعال زا و مواد شوینده

نکته: مسئولیت هزینه پستی برای قسمت تعمیرات بر عهده می باشد.