بانک صادرات

شماره کارت

6037697521538162

شماره حساب

000000211401072006

شماره شبا

IR100190000000211401072006

به نام

علی باقرزاده خوراسگانی

بانک ملت

شماره کارت

6104337306513555

شماره حساب

020000009369031819

شماره شبا

IR960120020000009369031819

به نام

علی باقرزاده خوراسگانی

بانک سپه

شماره کارت

5892101266956701

شماره حساب

1240302569309

شماره شبا

IR140150000001240302569309

صاحب حساب

علی باقرزاده خوراسگانی